Version 4.9.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • I Bokningsrutinen visas eventuell gudstjänstkod i vallistan av aktiviteter
 • Gudstjänststatistiken anpassad så att du kan välja om du vill rapportera för 2018 eller 2019 och då väljer du "gudstjänststatistik ny".
 • Möjlighet att revidera församlingsregistret till version 4.9.

Version 4.8.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Räknar alltid om clearingavgiften vid byte till eller av församling.
 • Möjlighet att få med medverkande personals registrerade telefonnummer i bekräftelse till kund via mejl. Vill du ha detta anger du det i organisationsuppgifterna. 
 • Hindrar borttag av artiklar som ingår i framtida bokningars fakturarader.
 • Frågar innan borttag av artiklar som ingår i tidigare bokningars fakturarader.
 • Annpassad för att kunna ange eller välja saknad artikel som ingår i tidigare bokningars fakturarader.
 • Försök at komma till rätta med registrerings/ uppdateringsproblem i långsam miljö.
 • Uppdaterar inte resultat eller felmeddelanden från GAS om Status redan är satt för GasId.

Version 4.7.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Felrättning, så att du återigen kan ta bort rader på tidigare bokningar utan att nolla tiden för dessa.
 • Möjlighet att tömma vad som tidigare skickats upp till kyrkans kalender. Tömning gör du inifrån organisationsuppgifter.

Version 4.6.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Ny funktion för att ta ut personutdrag
 • Loggar alla registerändringar som påverkar personuppgifter 
 • Kräver att den som loggar in och har behörighet som administratör eller speciell behörighet utifrån tillåtelseurvalet, gör detta från konto i bokningen som matchar konto inloggat i datorn. Om du inte har denna samstämmighet så kommer programmet hjälpa dig med detta.
 • Kalenderlistan skriver även anteckningar till CSV-filen.
 • Tillåtelseurvalet har fått 2 nya behörigheter, dels för att ändra anteckningar och för att skriva ut bekräftelser.
 • I rutinen rensa/gallra kan man numera även avidentifiera uppgifter i kyrkliga handlingar
 • Ny rutin för att visa och söka i loggar.
 • Bättre kontrast för dagar och veckonummer i lilla kalendern som används vid val av datum.

Version 4.5.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Återmöjligt att använda kopplingen till FAS kyrkogård.
 • Möjlighet att revidera församlingsregistret till version 4.5

Version 4.4.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Exportera fakturaunderlag kan ta emot återrapportering 
 • Försök till tydligare felhantering i skapa bokning

Version 4.3.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Kalenderlistan kan ta med utrustning
 • Fakturaunderlag sänder ej clearingrader med 0 i belopp 
 • Exportera till kyrkans webbkalender visar mer vad som händer vid uppladdningen
 • Ny rutin för att visa vad som har laddats upp till kyrkans kalender 
 • Ny rutin för att förmedla aktuell information

Version 4.2.1 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Fakturaunderlag
  Rättnig
 • Exportera till kyrkans webbkalender
  Kan även ta med ansvarig om så önskas.

Version 4.2.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Ny rutin för att uppdatera KoB-priser
 • Exportera fakturor Hittar numera alltid fakturor vid återutskrift.
 • Möjlighet att revidera församlingsregistret till version 4.2
 • Start
  Kontrollerar att organisationsnummer är ifyllt samt om senaste versionen av församlingsuppgifter är installerad
 • Annonsunderlag
  Vid utskrift av bokningar märkta för predikotur ändras listans rubrik så att detta val framgår.

Version 4.1.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Exportera fakturor Vi byter leveranssätt för fakturainformation till Gas.
  Går från sändandet av filer via FTP till att nyttja webbservice, detta för att vi i ett senare skede ska kunna ta emot återrapportering.
  Sändande organisations-guid hämtas och registreras i organisationsuppgifter.
  Vi märker upp i utskriftslistan vilket gas-Id och vilken resultat-guid fakturan har.
  Om samma bokning faktureras flera gånger kommer dessa påträffas i listan lika många gånger (ingen ihopslagning längre).
 • Fakturaunderlag Hindrar att fakturerad rad kan tas bort
 • Aktivitetsmall
  Ändrad layout samt möjlighet att märka aktiviteten för predikotur.
 • Annonsunderlag
  Utskrift av bokningar märkta för predikotur kan nu väljas.
 • Bekräftelser
  Möjligt att skriva interna anteckningar på separat blad vid bekräftelse via post o liknande
 • Vid export till Content Studios webbkalender kan nu ansvarig person sändas med som notering. Inställning om detta görs i organisationsuppgifter.
 • I Bokningen
  Använder klassiska felmeddelanden vid dubbelbokningar och andra egenskapade fel som uppkommer vid spara.

Version 4.0.3 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Rättat fel i rutinerna som uppdaterar webbkalendern som kunde visa avbokade bokningar
 • webbspegling som kunde visa avbokade jourtider
 • lokaler som för vissa datum inte tillät att lokalen markerades som ej bokningsbar

Version 4.0.1 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Rättat fel i rutinen som uppdaterar webbkalendern

Version 4.0.0 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Priser i artikelregistret anges nu med från och med datum
 • Möjlighet att revidera församlingsregistret till version 4.0

Version 3.9.2 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Fel rättat i koppling mot kyrkans webbkalender.
 • Visar bara kalenderpost för första använda lokal i bokningen

Version 3.9 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Du kan nu välja att spara borttagna bokningar som avbokade bokningar, loggar då avbokningstidpunkt och avbokare. Inställning görs i organisationsuppgifter flik bokning.
 • Nytt fält för benämning av lokalen att användas vid kyrkans kalenderkoppling. 
 • Möjligt att i organisationsuppgifter i fliken webb, ange att bokningen ansvarar för alla bokningar i kyrkans kalender.
 • Överför till Outlooks kalender tar ej med avbokade lokaler och personer.
 • Överför till kyrkans kalender, överför inte information om lokaler som inte har kalender benämning för lokalen. Bättre överensstämmelse på bokningar vid förändringar och borttag. 
 • Bättre positionering till rätt bokning i kyrkbokning.se vid visning av innehåll av personens egna bokningar.

Version 3.8.3 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Rättning av urvalet av föreslagna bokningar för Bekräftelse.
 • Rättning av storleken på comboboxen i översikten då flera bokningar återfinns i samma tidscell

Version 3.8.2 av bokningssystemet kommer att innehålla följande förändringar

 • Rättning av syntax fel i Bekräftelse. 

Version 3.8 av bokningssystemet kommer att innehålla följande förändringar

 • Möjligt att få kyrkans kalender (i Content studio) uppdaterad ifrån Bokning
 • Rättad periodbokningssbekräftelse där även de personer som inte fanns med på första bokning i denna periodbokning numera ska bli bekräftade. 

Version 3.7 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Kommunicerar numera med Kommunikatorn istället för som tidigare med Knavet när personuppgifter hämtas
 • Mer restriktiv vid försök att registrera skyddade personuppgifter. Vår rekommendation är att inga skyddade personuppgifter registreras i bokningssystemet
 • Eventuell medlemskod visas i dop, vigsel och begravningsformulären
 • Bokningens hemsida flyttad till www.kyrkbokning.se/bokning

Version 3.6 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Kan sända utökad information om kyrkliga handlingar till Outlooks kalender om man så önskar
 • Möjligt att ange i Organisationsuppgifter att man önskar visa förlopp vid överföring till Outlook
 • exportera fakturor kan även exportera till ftp-adress
 • Möjligt att i "Exportera fakturor" skicka kreditclearingfaktura.
 • Klarar att hantera om man bytt kyrkogårds databas (används vid kyrkogårdsintegration).
 • Möjlighet att revidera församlingsregistret till version 3.6.
 • Diverse felrättningar

Version 3.5 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • I aktivitetsmallen, numera möjligt att sätta Outlook status såsom upptagen, frånvarande och markerad (motsvarar preliminärt). Används framförallt då telefonväxeln styrs av Outlooks kalender.
 • Knapp i översikten för att föra över sina bokningar till Outlooks kalender.
 • Ny möjlighet att i organisationsuppgifter välja om kyrkliga handlingar ska tas med till Outlooks kalender.
 • Numera möjligt att välja om externa anteckningar ska tas med i kalenderlistan.
 • Utökad felhanteringsinformation i boknings- och periodbokningsrutinerna.
 • Diverse felrättningar i gudstjänst statistik, lista lokaler, exportera clearingfakturor och uppdatera Outlooks kalender för annan person.

Version 3.4 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Prisuppgifter skrivs inte på bekräftelse om beloppet är noll.
 • Visar den anhöriges personnummer på begravningsblanketten.
 • Möjligt att exportera fakturaunderlaget med FTP.
 • Vid registrera faktura möjligt att lägga egen artikeltext och noll i antal och belopp.
 • Möjligt att i sökfunktionen även granska resultatet på skärmen (och då exportera eller skriva på lokal skrivare i Gippen).
 • Möjligt att skriva gudstjänststatistik utan lokal.
 • Kalenderlistan visar nu urvalskolumn med typ av aktivitet för egna, kyrkliga handlingar, jourtider, och gudstjänster.
 • Ny rutin där du kan lista dina lokaler.
 • Diverse felrättningar

Version 3.3 av bokningssystemet innehåller följande förändringar

 • Översikten kan nu visa boningar för 2 och 4 veckor.
 • Möjligt att granska blankettuppgifter i dop, vigsel och begravningsformuläret (för att kunna styra utskriften).
 • Möjligt att exportera kalenderlistan till csv-fil.
 • Vid koppling mot värmestyrsystem kan du i aktivetsmallen välja om uppvärmning eller ej.
 • Möjligt att ange personnummer för anhörig vid begravning.
 • Kan numera styra sökvägen till databasen.
 • Möjlighet att revidera församlingsregistret till version 3.3.
 • Diverse felrättningar
<%=getLastModified()%>
© Copyright Agrando AB 2015
Adress
 Prästgårdsgränd 2, 125 44 Älvsjö
Telefon
 08-505 219 00
E-post